Bài Viết Mới Nhất

24/04/2023

CAD trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa⏩ 010100038606
⏩ 010100038607
⏩ 010100038608
⏩ 010100038609

⏩ Bài 1 - Vẽ mạch nguyên lý bằng phần mềm Orcad
⏩ Bài 2 - Thiết kế mạch in bằng phương pháp thủ công
⏩ Bài 3 - Thiết kế mạch in bằng phương pháp tự động
⏩ Bài 4 - Giới thiệu về Autocad, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh
⏩ Bài 5 - Biến đổi và sao chép hình
⏩ Bài 6 - Tạo lớp bản vẽ, quản lý đối tượng theo lớp, hình cắt, mặt cắt
⏩ Bài 7 - Vật liệu và ký hiệu vật liệu, kiểu kích thước và ghi kích thước

⏩ Bài thực hành 01
⏩ Bài thực hành 02
⏩ Bài thực hành 03
⏩ Bài thực hành 04
⏩ Bài thực hành 05
⏩ Bài thực hành 06
⏩ Bài thực hành 07
⏩ Bài thực hành 08
⏩ Bài thực hành 09
⏩ Bài thực hành 10
⏩ Bài thực hành 11
⏩ Bài thực hành 12